[JavaScript tutorijal] Kako automatizovati postupke na web stranici?


Kako automatizovati postupke na web stranici?


Resenje nalazimo u javascriptu. Javascript predstavlja skript jezik kojim se mogu automatizovati postupci. Po sintaksi je veoma slican C, C++, Javi i omogucava zadavanje grupe naredba, medjutim ogranicen je na izvrsavanje u web browseru odnosno, ne može se koristiti za pravljenje spoljnog programa koji se izvršava nezavisno od čitača. Bez skript jezika kao sto je na primer javascript web stranice nemaju mogucnost komuniciranja sa posetiocima. Jezgro jezika JavaScript-a podržava, brojeve, znakovne nizove i logičke vrednosti kao osnovne tipove podataka.

Umetanje javascripta u HTML dokument


Ako zelimo da dodamo javascript u odredjeni html dokument pre svega koristimo oznake <script> pocetak skripta, </script> kraj scripta. Unutar oznake script dodaje se atribut language kojim se tacno definise o kom scriptu se radi. Takodje moguce je i implementiranje externog javascripta, odnosno javascripta kao posebnog fajla<script src="moja skripta.js"></script>
Primer:

<script type="text/javascript" language="JavaScript">
.
.Ovde pisemo javascript koji zelimo da se izvrsava
.
.
</script>


Primer jednostavnog javascripta

<script type="text/javascript" language="JavaScript">

document.write("<h2>Ovo je tekst koji upisuje JavaScript na WEB
stranu.</h2>");

</script>

Ovaj javascript ce ispisati tekst sa <h2> tagovima, <h2>-oznacava naslov drugog reda.

Javascript i promenljive


Promenljiva je ime povezano sa vrednošću i ona čuva, odnosno sadrži neku vrednost. Promenljive omogućavaju čuvanje podataka koje kasnije koristimo u programima. Za razliku od većine programskih jezika, ne treba da zadate tip promenljive. JavaScript određuje automatski tip promenljive na osnovu podatka koji smeštate u promenljivu. Da biste samo deklarisali promenljive u skrpitu, zadajte ime promenljive, posle ključne reči var, kao što je prikazano u nastavku.

var Primer1;
Takodje moguce je zadati pocetnu vrednost promenljivoj
var Primer1=”10”;

Postoje sledeća ograničenja prilikom zadavanja imena promenljivama:
  • Ime promenljive ne sme biti u sukobu sa rezervisanim rečima JavaScripta,
  • Imena promenljivih moraju počinjati slovom ili donjom crtom ( _ ), i mogu sadržati brojeve i slova nakon prvog znaka,
  • Imena promenljivih ne mogu sadržati znakove za razmak ili interpukciju.


Tabela sa osnovnim atributima obrade događaja i opisom kada događaj nastaje,kao i veza sa određenim oznakama.

onkeypress
Posetilac pritisne i drži pritisnut taster u polju za unos teksta elementa obrasca.
Oznake: <a>, <body>, <frame>, <frameset>, <img>, <input>
onClick
Posetilac pritisne hipervezu ili element obrasca kao što je polje za potvrdu, dugme,
radio-dugme, dugme Reset ili dugme Submit. Oznake: <a>, <area>, <body>,
<input>
onDoubleClick
Posetilac dvaput pritisne hipervezu ili element obrasca kao što je polje za potvrdu,
dugme, radio-dugme, dugme Reset ili dugme Submit.
Oznake: <a>, <area>, <body>, <input>
onmouseover
Posetilac pomeri pokazivač miša u područje mapirane slike ili na hipervezu. Oznake:
<a>, <ilayer>, <layer>
onsubmit
Posetilac pritisne dugme Submit u obrascu. Oznaka: <form>
 
Primer javascripta za ispisivanje naslova i paragrafa:
<html>
<body>
<script>
document.write("<h1>Ovo je naslov</h1>");
document.write("<p>Ovo je paragraf>");
</script>
</body>
</html>
U ovom primeru mozemo da vidimo kako javascript automatski ispisuje naslov i paragraf pozivanjem
document.write("<h1>Ovo je naslov</h1>");
document.write("<p>Ovo je paragraf>");

Primer javascripta sa funkcijom

<html>
<head>
<script>
function mojafunkcija ()
{
alert("Zdravo!");
}
</script>
  
</head>
<body>
<button onclick=" mojafunkcija ()">Dugme</button>
<p>Pritiskom na dugme se poziva funkcija</p>
</body>
</html>
U ovom primeru mozemo da vidimo kako se kreira funkcija i kako se poziva

Primer javascript funkcije za ispisivanje teksta pritiskom na dugme:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script>
function prvafunkcija()
{
document.getElementById("paragraf").innerHTML="Ispisivanje teksta pritiskom na dugme";
}
</script>
</head>
<body>
<h1>Moja web strana</h1>
<p id="paragraf">Moj paragraf</p>
<button type="button" onclick="prvafunkcija()">Dugme</button>
</body>
</html>
U ovom primeru mozemo videti kako se funkcija koristi za ispisivanje teksta

Нема коментара

Komentari će biti pregledani pre objavljivanja.

MIlan Stanojevic. Copyright Blog Jaka Šifra 2010. - 2015. Омогућава Blogger.